Le Thi Hoai Nhan medic MTT3 QBNguyen Thi Thuong deminer MTT3 QBNguyen Thi Thuong and Dao Thi Dieu deminers MTT3 QBNguyen Thi Thuong deminer MTT3 QB